ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت برخويشتن

بيان مسأله:
اصولا ما انسانها، سعي مي کنيم همهچيز را مديريت نمائيم الا خودمان را !
ما، افراد، زمان، بحران، تغيير، جلسات،سازمان، تيمها، کيفيت و . . . بسياري موارد ديگر را تحت اداره خود مي گيريم. اما دراغلب اوقات به نتايج دلخواه دست نمي يابيم. عده اي خسته و عده ديگر با روش آزمون وخطا سعي در تغيير شيوه ها دارند.
حال آنکه روشي بسيار ساده تر نيز براي مديريتبقيه چيزها وجود دارد. روشي که کمترين تنش و استرس را به ما و سايرين وارد ميسازد.
در اين آموزش مي آموزيم چگونه مي توانيم خود را مديريت نمائيم تا بااستفاده از ساير افراد به نتايج مطلوب و دلخواه دست يابيم.

ويژگي ها

مؤثرترين مخاطبين اين سمينار، رده هاي مديريتي سازمانها ميباشند.
برگزاري اين سمينار در سازمانهايي که بين کارکنان يا بينواحدهاي سازماني تنش زيادي وجود دارد، توصيه مي گردد.
همچنين سازمانهايي که از ذينفعان متنوعي مثل گروههاي مشتريان،پيمانکاران و مشاورين، شرکتهاي بالادستي و کارفرمائي، کارکنان متعدد و . . . برخوردارند، بهترين مخاطبين اين آموزش مي باشند.


رئوس مطالب:

•مکانيزمهاي مغز
•روانشناسي بر اساس تحليل رفتار متقابل
•بهچالش کشيدن باورها
•عزت نفس و اعتماد به نفس
•تنها راز ماندگاري
•شادباشيد و مديريت کنيد
•شناخت افراد با استفاده از بازيها
•سوق دهندهها
•نشانه هاي بلوغ اجتماعي


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM