ايميل رمز عبور
عضويت

مسئوليت پذيريشرح عنوان:

به جرأت مي توان گفت اولين نشانۀ بلوغ اجتماعي، مسئوليت پذيري است؛ در جوامع پيشرفتۀ دنيا اين ويژگي را به خوبي به افراد آموزش مي دهند؛ اين جوامع به خوبي دريافته اند که اگر بخواهند کشور و اجتماعِ خود را در مسير رشد و تعالي قرار دهند، اين امر مي بايست توسط تک تکِ افراد انجام پذيرد؛ ايده آل آن است که اين آموزش در سنين کودکي انجام گرفته و به صورت مؤثري ملکۀ ذهن افراد قرار گيرد امّا اين طور نيست که اگر در کودکي آموزش داده نشد، ديگر نتوان آن را آموخت؛ تنها چيزي که در اين رابطه کار را سخت مي کند ارادۀ اجتماعي است! آموزشِ مسئوليت پذيري، مطلب دشواري ندارد، تنها موضوعي که اجراي آن را پيچيده مي سازد، پذيرش و قبول اين نکته است که اين صفت مي بايست توسط هر يک از افراد جامعه درک و اجرا شود؛ در واقع همه بايد بخواهند که اين تغيير بزرگ در اجتماع شان رخ دهد و سپس از شخصِ خودشان شروع کنند!
در اين آموزش به بحث در اين رابطه پرداخته و روش هاي اجرائي شدنِ آن در سازمان و جامعه ارائه مي گردد.


رئوس مطالب:

صفات يک جامعۀ مترقي
رابطۀ مسئوليت پذيري و بهره وري
مسئوليت پذيري، يک صفت سخت و هيجان انگيز
پذيرشِ مسئوليت يعني آمادگي براي تغيير
مسئوليت پذيري چگونه حالمان را خوب مي کند؟
مسئوليت پذيري، اولين گام در مسير موفقيت

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM