ايميل رمز عبور
عضويت

ماموريت خودرادريابيم!

بيان مسأله:
در دنياي پرحاشيه کسب و کار ، اکثراً درصد بسيار زيادي از وقت و انرژي خود را صرفمسائل و موارد خارج از بحث کسب و کار ، نتيجه و عملکرد و يا به عبارت ديگر صرفمسائل حاشيه اي مي نمائيم ، غافل از اينکه چه توان زيادي از ما و همکارانمان در حالتلف شدن است .
اغلب در حلقه نگراني هاي خود زنداني شده ايم و بدون توجه بهمأموريت خود را تعيين نمود و چگونه مي توان موانع موجود را از سر راه برداشت .


رئوس مطالب:

• مأموريت من چيست ؟
• رفتارهاي مشابه ، نتايج مشابهي دارند .
• ديگران را چگونه با خود همسو نمايم ؟
• موانع را چگونه از ميان بردارم؟
• شاخصهايي براي سنجش درستي مسير
• مطابقت مأموريت با ارزشها


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM