ايميل رمز عبور
عضويت

تفکرسيستميشرح عنوان:

براي رسيدن به يک سازمان موفق، متعالي و پايدار نيازمند مديراني هدفمند و نظام مند خواهيم بود؛
نيازمند مديران و کارشناساني که داراي رويکرد سيستمي بوده و همواره در حال انديشيدن و تلاش براي قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر باشند!
مديراني که بزرگ مي انديشند و حساب¬شده گام بر مي دارند؛ همان هايي که منتظر شرايط نمي مانند و تغييرات را از خود و از لحظه اکنون آغاز مي نمايند!
شرکت هاي امروز کشورمان، ايران، نيازمند مديران و کارشناساني است که نظم، بهره وري و تفکر سيستمي، ملکه ذهن و سرلوحه کارشان باشد؛ در واقع صنعت کشورمان به رهبراني براي بهبود نياز دارد !
در اين آموزش، تلاش مي شود تا با روش هاي کاربردي و راه کارهاي عملي نحوه تفکر سيستمي و دستاوردهاي آن به فراگيران ارائه گردد.


رئوس مطالب:

 سيستم؛ مفهوم، مباني و فلسفه
 رويکرد سيستمي
 سيستم از ديدگاه دکتر دمينگ
 جايگاه چرخه PDCA در مديريت سيستمي
 ويژگي هاي مديران سيستمي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM