ايميل رمز عبور
عضويت

آموزه هاي دکتردمينگ

بيان مسأله:
دکتر دمينگ کسي است که معنا و مفهومواقعي کيفيت را به ژاپني ها آموخت . آموزه هاي دکتر دمينگ عميقاً انقلابي اند ، چراکه کفايت و کارايي بسياري از آموخته ها و عادتهايي را به چالش مي خوانند که مديرانشرکتها و سازمانها ، بدانها خو کرده اند و در مقابل از بينش و روشي بسيار نو آورانهدر مديريت سخن مي گويند .
سيلابسهاي عنوان شده در زير با تکيه بر فلسفه هاي دکتردمينگ طراحي شده است و در پس زمينه اين رئوس مطالب، موارد زير مطرح ميگردد:
•الان در کجا هستيم ؟
•اولويت با چيست ؟
•مفهوم سيستم چيست؟
•جايگاه افراد در يک سازمان چيست ؟
•رهبري و لذت کار
•همياري ورقابت
•چهارده اصل دمينگ
•از کجا بايد آغاز کرد ؟

ويژگي ها

اين سمينار جهت سازمانهايي طرحريزي گرديده است که بيش ازيکسال از استقرار سيستم مديريت کيفيت در آنها مي گذرد.
مؤثرترين مخاطبين اين سمينار، نمايندگان مديريت، مالکينفرآيندها و افراد درگير با پياده سازي نظام مديريت کيفيت مثل کميته راهبري يا تيماجرائي سازمان مي باشند.
همچنين اين سمينار مي تواند براي رده هاي مديران ارشد ، اعضايهيأت مديره و معاونين شرکتها برگزار گردد که در اينصورت تنها به کليات، فلسفه ها واعتقادات دکتر دمينگ و روشهاي مديريتي وي پرداخته ميشود.


رئوس مطالب:

-فلسفه سيستمهاي مديريت
-روشهاي بهبود و ارتقاء يک سيستممديريتي
-جلب مشارکت همگاني
-نحوه جلب حمايت مديران ارشد ومعاونين
-روشهاي بازنگري مستندات و بهبود آنها
-روشهاي مؤثر مميزي داخلي وتدوين گزارشات
-نحوه نمايش بهبود و ارتقاء اثربخشي سيستم


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM