ايميل رمز عبور
عضويت

طرح ريزي نظام توسعهشرح عنوان:

اصطلاح توسعه همواره با معاني تکامل، پيشرفت، رشد، شکوفائي و . . . به کار گرفته مي شود و در همين راستا عباراتي مثل توسعۀ انساني، توسعۀ اجتماعي، توسعۀ جهاني، توسعۀ پايدار و . . . مورد استفاده قرار مي گيرد؛ امّا به نظر مي رسد در مباحث سازماني و مديريتي بايد در استفاده از اين اصطلاح، احتياط بيشتري به خرج داد، چرا که رشد و شکوفائي در سازمان ها هميشه همراه با بزرگ شدن نيست! چه بسا مديراني که براي بهبود وضعِ موجود و افزايش سود دست به کوچک سازي سازمان مي زنند و يا براي چابک سازي در سازمان خود، فعاليت هايي مغاير با مسير توسعه را در پيش مي گيرند، حال آنکه هدف شان پيشرفت و شکوفائي است.
بنابراين شايد بهتر باشد در مباحث سازماني، اصطلاح بهبود جايگزين اصطلاح توسعه گردد! در هر صورت مهم اين است که براي توسعه و بهبود به جاي اعمالِ نظرهاي سليقه اي و جزيره اي از طرح ريزي نظام مشخص و مؤثري بهره بگيريم. در اين آموزش به بحث در اين رابطه پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

تعريف و مفهوم توسعه
توسعه؛ چرا؟ چه موقع؟ و چگونه؟
ارتباط و تفاوتِ توسعه و بهبود
تعيين شاخص هاي توسعۀ سازماني
مديريت توسعه

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM