ايميل رمز عبور
عضويت

تعين مسيرحرکت

بيان مسأله:
مديران موفق آينده ، بي شک مديرانيهستند که امروز ، آينده را پيش بيني مي کنند و به گفته آقاي پيتر دراکر بجاي مواجههبا آينده ، آن را مي سازند .
اما چه بسيارند سازمانهايي که نمي دانند کجا هستندو چه مي خواهند؟ غافل از اينکه براي کشتي بي مقصد، هيچ بادي موافق نخواهدبود.
ما در اين آموزش در کنار يکديگر ياد مي گيريم که چگونه با همکاري هم، درمسير آينده اي که خود ترسيم نموده ايم گام برداريم.

ويژگي ها

مؤثرترين مخاطبين اين سمينار، سهامداران و يا اعضاي هيأتمديره مي باشند. البته تا رده مديران مياني هم مي تواند مؤثر واقع شود.
توصيه مي گردد، چشم انداز، مأموريت، خط مشي ها، استراتژيها واهداف سازماني در صورت وجود در اين سمينار در دسترس باشد.
بسته مشاوره اي اين مبحث نيز توسط فراروش ارائه مي گردد که درقسمت کلينيک مديريت قابل رؤيت مي باشد.
اين سمينار براي سازمانهايي که در شرف پياده سازي سيستممديريت استراتژيک هستند بسيار مفيد خواهد بود.


رئوس مطالب:

•کجا هستيم ؟
•براي چه هستيم ؟
•تصورمان از آينده چيست؟
•چه چارچوبهايي را براي سازمان ترسيم نموده ايم ؟
•چگونه بايد به اهداف خودرسيد ؟
•در مسير ترسيم شده، چگونه گامهاي عملياتي برداريم؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM