ايميل رمز عبور
عضويت

کابوس مديريت،روياي رهبري!

بيان مسأله:
روزگاري از عنوان رياست استفاده مي شدو با گذشت زمان اين عنوان جاي خود را به مديريت واگذار نمود.
و در حال حاضردغدغه اکثر مديران، رهبري افراد زيرمجموعه مي باشد.
تعاريف مختلفي را براي رهبريبکار برده اند، اما آيا با استفاده از يک کلمه و يا عنوان مي توان متفاوتگرديد؟
پس از سالها هنوز بسياري معتقدند که رهبري امري ذاتي است و اکتساب آنحداکثر 50 درصد مي تواند مؤثر باشد.
ايا اين نگرش در حقيقت باور درستي است يانه؟
در اين سمينار به ارائه راهکارهاي عملياتي که توسط يک مدير جهت قرار گرفتندر مسير رشد و بهبود مي تواند انجام پذيرد پرداخته مي شود.

ويژگي ها

مديران ارشد، معاونين و مديران منابع انساني مؤثرترين مخاطبيناين سمينار مي باشند.
اين سمينار در شرکتهاي خصوصي و توليدي بصورت جذاب تري برگزارمي گردد.


رئوس مطالب:

-رهبري يا مديريت
- در چه سازماني چه سيستمي اثربخش است؟
- زير ساخت هاي لازم
- بلوغ سازماني را چگونه بسنجيم؟
- فرهنگ سازماني و رفتارسازماني را در سازمان جا بياندازيم.
- چه موقع از مديريت به رهبري تغيير مسيردهيم؟
- آيا در همه جا موثر است؟
- سطوح مديريت/سطوح رهبري
- رهبرانسازمان را چگونه شناسايي نمائيم ؟
- آيا هر مديري مي تواند يک رهبر باشد؟
- جايگاه سازماني رهبر کجاست؟
- مهمترين وظايف يک رهبر چيست؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM