ايميل رمز عبور
عضويت

کابوس مديريت ، رؤياي رهبريشرح عنوان:

زماني از اصطلاح رياست استفاده مي شد و زماني مديريت بر سر زبان ها بود و هنوز با مديريت مأنوس نشده، در دنياي پرسرعت امروزي، اصطلاح رهبري از هر جلسۀ آموزشي و يا سازماني به گوش مي رسد!
چه بسيارند مديراني که وحشت زده و پراسترس از دنياي مديريتي خود در تلاشند تا قدم در زمره رهبران بگذارند؛ مديراني که هنوز در تکاپوي اين کليشه اند که آيا مديريت علم است يا هنر و آيا ذاتي است يا اکتسابي؟! و از سوي ديگر چه بسيارند رهبراني که قادر به مديريت مجموعه خود نبوده و نمي توانند به اهدافِ سازماني، دست يابند!
در واقع سازمان هاي بسياري وجود دارند که مديرانشان، شب ها کابوس مديريت مي بينند و روزها رؤياي رهبري در سر مي پرورانند!
در اين آموزش سعي مي گردد تا ويژگي ها و سبک هاي مختلف مديريتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به اين بلوغ برسيم که فارغ از همۀ اين اصطلاحات، چگونه مي توان سازمان را به مقصد مشخص شده و مطلوب رساند.


رئوس مطالب:

مديريت و رهبري
مدير قوي بهتر است يا رهبر ضعيف؟
ويژگي هاي فردي مدير و رهبر
وظايف سازماني مديران و رهبران
آيا يک نفر مي تواند هر دو نقش را داشته باشد؟
آيا رهبران، همان مديران ارشد سازمان هستند؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM