ايميل رمز عبور
عضويت

مهارتهاي رهبري

بيان مسأله:
چالشي که هم اکنون سازمانها را درگيرخود نموده است، سرمايه و منابع نيست بلکه روشهاي مديريتي آنهاست.
نحوه ادارهسازمان در شرايط فعلي جهان يکي از مهمترين مزيتهاي رقابتي سازمانهاي پيشرو گرديدهاست.
روزگاري مديريت رئيس مآبانه جوابگوي نيازهاي شرکتها بود ولي امروزه بدون يکرهبري کارآمد و مؤثر، شرکتها و سازمانها نمي توانند کاري از پيش برند و نهايتامحکوم به فنا هستند.
در اين آموزش صفتها و مهارتهاي لازم براي رهبري بصورتکاربردي مطرح خواهد شد.


رئوس مطالب:

رهبري چيست و رهبر کيست؟
- تفاوت رهبري با مديريت
- صفتهاي بايسته يک رهبر
- ويژگيهاي شخصيتي رهبر
- ميزان تأثير رهبري خود رابسنجيد


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM