ايميل رمز عبور
عضويت

مهارتهاي رهبريشرح عنوان:

رهبري، تنها يک اصطلاح مديريتي نيست بلکه يک منش و يک نگرش است؛ نگرشي انساني و فراواحدي يا فراسازماني! رهبري تنها در داشتن کاريزما خلاصه نمي شود! بلکه يک مجموعه ويژگي ها و مهارت هايي است که در شخصِ رهبر جمع مي گردد؛ و از همه مهمتر اينکه رهبري برعکس تصور عموم صرفاً ذاتي نيست بلکه با آگاهي و تمرين نيز قابل دستيابي است و چه بسا تنها جنبۀ ذاتي آن نتواند سازمان را به مقصد مطلوب برساند؛ امروزه سازمان ها نيازمند رهبراني هستند که علاوه بر اينکه سازمان را به اهداف مطلوب خود مي رسانند باعث رشد و توسعۀ سرمايه هاي انساني نيز گردند. اين دسته از رهبران، تنها به ايده پردازي و شعاردادن نمي پردازند بلکه با تکيه بر دانش و مهارت هاي مديريتي و پذيرفتن مسئوليت امور، همواره در راستاي ارتقاي سطح بهره وري سازمان در تلاشند؛ آنها تنها در فکر فروش بيشتر و يا سود بالاتر نيستند بلکه دغدغۀ مسائل اجتماعي را دارند و جامعه را با سازمان همسو مي کنند!
در اين آموزش به مهارت ها و صفت هايي که يک رهبر سازماني بايد داشته باشد، پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مفهوم و تعريف رهبري
رياست، مديريت، رهبري
صفت هاي بايستۀ يک رهبر
شناسائي رهبران سازماني
رهبري و تعالي سازماني

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM