ايميل رمز عبور
عضويت

افراد متعالي ، سازمان متعالي

بيان مسأله:
امروزه نقش منابع انساني در ارتقاءبهره وري سازمان قابل چشم پوشي نيست بطوريکه هر جا صحبت از بهره وري و تعالي بهميان مي آيد، پيش نياز و زير ساخت مهم آنرا ، سرمايه هاي انساني دانسته و مديرانهوشمند براي قراگرفتن در مسير تعالي ، تمام تلاش خود را بکار مي گيرند تا از افراديشايسته بهره مند گردند. اما در عمل بسيار مشکل به نظر مي رسد که بتوان افراديمتناسب با اهداف سازماني يافته و يا کارکنان موجود را در اين راستا پرورش داد.
در اين سمينار، راهکارهايي عملي در اين زمينه خواهيم آموخت.

ويژگي ها
افراد متعالي، سازمان متعالي

ويژگي ها

برگزاري اين سمينار براي تمامي رده هاي سازماني توصيه ميگردد. اما بهتر است جهت رده هاي مديريتي و کارشناسي يک سمينار و براي ساير رده هانيز يک سمينار مجزا برگزار گردد تا متناسب با هر گروه، مثالهاي کاربردي ارائهگردد.
شرکت کنندگان در اين سمينار مي آموزند که براي ارتقاء خود وسازمانشان با شرايط فعلي چه گامهاي مؤثري را مي توانند بردارند.
با توجه به اينکه اين سمينار بصورت بينشي و انگيزشي برگزار ميگردد، براي نهادينه شدن موضوع، توصيه مي گردد در طول سال برگزاري سمينارهاي مکملنيز برنامه ريزي گردد.


رئوس مطالب:

• فلسفه تعالي
• تقدم و تأخر تعالي
• ابعاد تعالي فردي
• شناخت از مکانيزمهاي مغز
• چرخه باورها
• شروع به تغيير


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM