ايميل رمز عبور
عضويت

توسعه مهارت هاي مديريتي بانوان

راه اندازي مرکز توسعه مهارت هاي مديريتي بانوان وزارت نيرو

1- مقدمه
جامعه انساني از دو مجموعه زنان و مردان تشکيل شده است که اين دو با هم و در کنار يکديگر مي توانند اجتماع را کامل و موتور اقتصاد، بهره وري، مديريت و . . . را به چرخش درآورند؛ اما به دلايل مختلف و متعدد تا کنون در صنايع و شرکت ها از پتانسيل بانوان (يعني پتانسيل نيمي از جامعه) آنطور که بايد و شايد استفاده نشده است و به ويژه در شرکت ها و سازمان هاي دولتي اين موضوع بيشتر به چشم مي خورد به طوريکه تقريبا مي توان گفت تصدي پستهاي مديريتي توسط بانوان در شرکت هاي زيرمجموعه دولت به نسبت مردان نزديک به صفر است.
وزارت نيرو هم از اين امر مستثني نبوده و در شرکت هاي زيرمجموعۀ خود علي رغم استخدام و اشتغال نسبتا عادلانه زنان در کنار مردان در سال هاي اخير، اما به لحاظ پست هاي مديريتي و تصميم گيري، از پتانسيل بانوان به صورت مناسبي بهره نبرده است؛ اين در حالي است که در دنياي امروز، توانمندي ها و نقش هاي زنان و مردان در جامعه تا حد زيادي به هم نزديک شده است که درصد قبولي دختران در دانشگاه ها و . . . حاکي از اين موضوع است.
از اينرو وزارت نيرو با رويکردي جديد به اين قشر مؤثر در نظر دارد طرحي را براي رشد و افزايش تصدي پست هاي مديريتي توسط زنان تدوين و به مرحله اجرا درآورد. (ارائه جداول آماري)
2- مهارت هاي مديريتي
در رابطه با مديريت، تعاريف و تعابير مختلفي ارائه شده است، اما سه رکن اصلي و اساسي در تمامي تعاريف مديريت به چشم مي خورد:
2-1- نحوۀ استفاده از توانمندي هاي ساير افراد
مديريت چيزي جز کارکردن با انسان هاي ديگر نيست، در واقع يک مدير لايق و توانمند به خوبي مي داند که چگونه از توانمندي هاي افراد تحت سرپرستي خود بهره برداري کند به نحوي که افراد نيز از اين تعامل بهره ببرند، انگيزه داشته و خوشحال باشند.
بنابراين مهارت هايي مثل ارتباط مرثر، مديريت انگيزش، مديريت استرس و . . . نمونه هايي از توانمندي هاي يک مدير در اين بخش مي باشد.
2-2- دستيابي به هدف
رکن دوم مديريت، توانايي دستيابي به اهداف است، مدير بايد بتواند افراد را براي دستيابي به اهداف (سازماني) تشويق و تهييج نمايد، همچنين براي نائل آمدن به اهداف نياز داردتا با بسيج ساير منابع و امکانات و مديريت آنها برنامه ريز هاي لازم را انجام دهد؛ بنابراين مهارت هايي مثل تعيين هدف، تدوين مأموريت و چشم انداز و ارزش ها، برنامه ريزي استراتژيک و . . . نمونه هايي از توانمندي هاي يک مدير مي باشد.
2-3- مسئوليت پذيري
رکن اساسي سوم در تعاريف مديريت، مسئوليت پذيري است. مدير واقعي کسي است که مسئوليت هدف گذاري ها، ميزان و نحوۀ چگونگي دستيابي به اهداف و ميزان رضايت پرسنل خود را بر عهده مي گيرد.
مديران آگاه براي اين امر از طراحي ساختارهاي سازماني، تعيين مسئوليت ها و اختيارات و شرايط احراز، طراحي سيستم ها و فرآيندها و . . . بهره مي برند.
3- توسعۀ مهارت هاي مديريتي بانوان
با توجه به تعاريف مختلف مديريت و مهارت هاي لازم مربوط به آن، توسعۀ اين مهارت ها را مي توان از دو جنبۀ دانشي (چگونه ها ؟) و بينشي (چراها ؟) در نظر گرفت؛ همچنين منظور از توسعه در اين مقوله را مي توان به لحاظ ارتقاي توانمندي هاي مديريتي و نيز تعداد افرادي که اين مهارت ها را کسب مي کنند مورد توجه قرار داد و رويکرد طرح حاضر تمامي اين موارد به صورت توأمان براي گروه هاي بانوان شاغل در شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو مي باشد.
4- فرايند توسعۀ مهارت هاي مديريتي بانوان
به منظور افزايش و توسعۀ مهارت هاي مديريتي بانوان شاغل در وزارت نيرو لازم است تا فرآيندي 5 مرحله اي به ترتيب زير تدوين و به اجرا گذاشته شود:
4-1- شناسايي بانوان با توانمندي هاي بالقوۀ مديريتي
4-2- شناسايي نيازها و تعيين و تدوين مسير توانمندسازي
4-3- اجراي برنامه ها و حرکت در مسير تدوين شده
4-4- سنجش و ارزيابي و صدور تأئيديه هاي لازم به منظور کسب مهارت هاي مديريتي
4-5- ارائۀ راهنمائي هاي لازم پس از تصدي پست هاي مديريتي تا مرحلۀ نهادينه شدن آموخته ها به روش کوچينگاطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM