ايميل رمز عبور
عضويت

برگزاري آخرين جلسه با کارگروه هاي پروژه نظام آراستگي محيط کار در شرکت برق منطقه اي گيلان

براي اجراي پروژه نظام آراستگي در شرکت برق منطقه اي گيلان تيمي 35 نفره متشکل از کارشناسان بخش هاي مختلف به نام تيم مسير بهره وري ايجاد شد.
بعد از آموزش هاي اوليه توسط آقاي مهندس رضا جوشن مدير پروژه 5S اين تيم به چهار کارگروه زير تقسيم شد:
کارگروه مستندسازي و استانداردسازي
کارگروه آموزش و فرهنگ سازي
کارگروه اجرائي
کارگروه پايش و ارزيابي

و در طول اجراي پروژه هر يک از اين کارگروه ها وظايفي را براي پيشبرد پروژه بر عهده داشتند.
آخرين جلسه مشاوره با اين کارگروه ها در روز يکشنبه مورخ 4 شهريورماه 1397 در محل شرکت برق منطقه اي گيلان برگزار گرديد و نکات لازم به منظور ادامه و تثبيت نظام آراستگي محيط کار 5S به اعضاي کارگروه ها ارائه گرديد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM