ايميل رمز عبور
عضويت

دوست داريد در کدام سمينار مهندس جوشن شرکت کنيد؟
1. هيجان تغيير
2. مهندسي ذهن و چرخه باورها
3. قدرت نگرش
4. عبور از بحرانهاي فردي
     مشاهده نتايج
نظر سنجي هاي گذشته
کدام گزينه زير را براي موضوع پيام کوتاه شهريور ماه فراروش ترجيح ميدهيد؟      مشاهده نتايج
اگر قرار باشد در يک آموزش بصورت رايگان شرکت نمائيد، کدام يک را انتخاب مي کنيد؟      مشاهده نتايج
انتخاب شما براي سال جديد      مشاهده نتايج
آيا ميتوانيد بدون تنش و عذاب وجدان بگوئيد نه؟      مشاهده نتايج
پروژه هاي سيستمي و مديريتي را چقدر در بهبود سازمان مؤثر مي دانيد؟      مشاهده نتايج
در شرايط فعلي چقدر به بهبود سازماني اميدواريد؟      مشاهده نتايج
کدام يک از پروژه هاي زير را براي سازمان مؤثرتر و مفيدتر مي دانيد؟      مشاهده نتايج

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM