ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت توليد برق يزد


خدمات ارايه شده فراروش در مديريت توليد برق يزد
عنوان تاريخ شرح
نياز سنجي و برنامه ريزي و بررسي اثربخشي آموزشها 1387/8/1 ---
نگهداري سيستم 1387/8/1 ---
مديريت استراتژيک و BSC 1387/8/1 ---
EFQM 1387/8/1 ---
سيستم مديريت يکپارچه ( IMS ) 1387/8/1 ---
--- 13 مرداد ماه 1386 گواهينامه هاي صادره
--- 23 و 24 مرداد ماه 1386 گواهينامه هاي صادره
--- 20 و 21 آبان 1386 گواهينامه هاي صادره
خودشناسي مديران 1389/3/5 گواهينامه هاي صادره
مديريت استرس 1389/3/26 گواهينامه هاي صادره
Team working 1389/7/7 گواهينامه هاي صادره
ارتباطات حمايتي 1389/8/12 گواهينامه هاي صادره


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM