ايميل رمز عبور
عضويت

مــــــاري پارکـــر فــالـــت

Mary Parker Follett


نظريه خانم « ماري پارکرفالت » در ربع اول قرن بيستم الهام بخش بسياري از دانشمندان و محققين علم مديريت بوده است .به عقيده فالت هدف عمده مديريت بايستي دست يافتن به وحدت و يکپارچگي باشد ويک مؤسسه بايدآرام وبدون سر وصدا ماننديک ماشين خوب طرح ريزي شده ،خوب ساخته شده،وخوب روغن کاري شده،کارکند. بايد بين اجزاي مختلف آن هماهنگي کامل برقرار باشد . البته اصطکاک تا حدي وجود خواهد داشت ، زيرا اصولاً حرکت بدون اصطکاک ممکن نيست. در هر مؤسسه‎اي تضاد منافع وجود دارد ، لکن بايد بين اين منافع متضاد به گونه‎يي سازگاري برقرار شود که حداکثر کارايي به دست آيد . تضاد هميشه معارضه‎يي انرژي‎زاست . چنانکه وي مي‎گويد، به همان گونه که بر اثر اصطکاک از “ ويولن” موسيقي بيرون مي‎آيد، وظيفه اساسي مديريت هم اين است که تضاد و برخورد را به صورت سازنده‎اي در آورد.
« فالت » در زمينه ايجاد وحدت و يکپارچگي و هماهنگي ، معتقد است که هر سازماني بايد ميان کوششها و مساعي گروههاي مختلف هم نوايي و هماهنگي به وجود آورد تا با کارايي هر چه بيشتر ، به هدفهاي مؤسسه دست يابد . وي هماهنگي را محور اصلي و اساسي وظايف مديريت مي‎داند .
« فالت » دربارة قدرت ، اختيار و کنترل نظر خاصي دارد . وي به اين مفاهيم معناي جديدي بخشيده است . قدرت به معناي ساده آن عبارتست از استعداد انجام کار خاص ، يا توانايي پديد آوردن تغيير مطلوب ، لکن اختيار ، حق تصميم گيري است . اگر يک مدير ، تصميم گيرنده قابلي باشد بي درنگ تصميمات مناسبي اتخاذ مي‎کند ، اما نمي تواند اين توانايي را به معاونش واگذار کند .حق تصميم گيري را مي‎توان به کارکنان رده‎هاي پايينتر در سازمان تفويض کرد ، لکن قدرت در خود شخص باقي مي‎ماند. « فالت »قدرت را به دو دسته تقسيم مي‎کند، « قدرت بر ديگران » و « قدرت با ديگران » . سرپرستي که تصور مي‎کند حق کنترل و رهبري کارکنانش را دارد حاضر نيست که پيشنهادهاي آنها را بشنود و مي‎گويد که از دستورهايش اعم از صحيح يا غلط بايد اطاعت شود . او در واقع بر کارکنان اعمال قدرت مي‎کند. واضح است که اين نوع اعمال قدرت ، موجب مقاومت در کارکنان مي‎شود و طبعاً گرايش پيدا مي‎کنند که از دستورهاي او سرپيچي کنند. از طرف ديگر ، يک سرپرست روشنفکـــر که کار روزانــه را به طور « سيستماتيک» برنامه‎ريزي مي‎کند ، مواد خام و ابزار را تأمين مي‎کند و مراقب است که فعاليتها در شرايط مطلوبي باشند و همچنين ، کار را به زير دستانش ياد ميدهد و پيشنهادهاي خوب و عملي شان را مي‎پذيرد ،. در واقع يک قدرت مشترک بوجود مي‎آورد که « قدرت با ديگران »نام دارد .« فالت » روي اهميت اين قدرت مشترک تأکيد مي‎ورزد .
کنترل نيز از نظر « فالت » با آنچه در ذهن مديران سنتي جاي گرفته است تفاوت دارد . کنترل به معناي به دست آوردن نتايج مطلوب است . في المثل ، کنترل بودجه به معناي تنظيم هزينه ها طبق بودجه از پيش برنامه ريزي شده است .تفکر خانم ماري پارکر فالت مبتني بر سه اصل هدف گذاري جهاني ، اصول جهاني و قانون موقعيت يا وضعيت است. قانون هدف گذاري جهاني بيانگر روح تلاش جمعي براي افزايش انرژي سازماني است. اصل جهاني همان تأکيد بر ارتباطات دو سويه و دو جانبه بين فرستنده پيام و گيرنده پيام است . قانون موقعيت تأکيد بر آن دارد که هميشه يک راه براي انجام کارها وجود ندارد. بلکه راهماي زيادي وجود دارد که بستگي به موقعيت و وضعيت سازمان دارد.
« فالت » بين آنچه خودش « کنترل امور » و « کنترل فرد انسان » ناميده ، قابل به تفکيک شده است .اشخاص ، معمولا کنترل را مترادف کنترل فرد انسان مي دانند به اين معني که في المثل مديران مي خواهند آدمها را کنترل کنند. اما کنترل مطلوب فالت کنترل امور است.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM